Thumbnail for Microsoft’s Throwback Logo is Some Seriously Nerdy Nostalgia

Thumbnail for Microsoft's Throwback Logo is Some Seriously Nerdy Nostalgia